Skip to content


Cuprinsul extins: Marin Voicu, Arbitrajul comercial. Jurisprudenta adnotata si comentata. 2004-2014, Editura Universul Juridic, 2014, ISBN 978 606 673 494 3

Marin Voicu, Arbitrajul comercial. Jurisprudenta adnotata si comentata. 2004-2014, Editura Universul Juridic, 2014, ISBN 978 606 673 494 3

ARBITRAJUL COMERCIAL. JURISPRUDENTA ADNOTATA SI COMENTATA 2004-2014

Marin Voicu

TABLA DE MATERII:
CUVÂNT-ÎNAINTE …………………………………………………………………………………………….. 13
TITLUL PRELIMINAR. CADRUL JUSTIŢIEI COMERCIALE …………………………….. 17
1. Studiu introductiv: Justiţia comercială. Stilul şi calitatea hotărârilor judecătoreşti
şi arbitrale, prof. univ. dr. Marin Voicu ……………………………………………………………. 17
2. Condiţiuni legale şi tradiţionale în redactarea hotărârilor, Radu Dimiu, consilier
la Curtea de Apel Bucureşti “Pandectele Române”, 1936 ……………………………………. 44
3. Cea de-a treia şi cea de-a patra putere: judecătorii, jurnaliştii şi justiţia deschisă,
Lord David Neuberger ……………………………………………………………………………………. 66
4. Hotărâri de arbitrabilitate înainte, în timpul şi după arbitraj, John J. Barcelli III
Cornell law School, Ithaca, SUA …………………………………………………………………….. 72
5. Competenţe inerente şi implicite ale arbitrilor, Margaret L. Moses, Loyola
University Chicago School of Law, SUA …………………………………………………………. 87
6. Arbitrajul maritim conform regulilor de arbitraj CCI Paris, prof. Olivier
Cachard, Decan onorific, prof. de drept privat la Facultatea de Drept din Nancy,
Franţa, Membru în consiliul ştiinţific al revistei “Le droit maritime française” ……… 99
7. In honorem dr. Ion Băcanu, prof. Victor Babiuc şi in memoriam
prof. dr. Octavian Căpăţînă. Simpozionul internaţional din 9 mai 2003 consacrat
aniversării a 50 de ani de existenţă a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional,
Comunicările ştiinţifice ………………………………………………………………………………… 113
TITLUL I. PROCEDURA ARBITRALĂ
CAPITOLUL I. EXAMEN TEORETIC AL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE
ARBITRAJ PRIVIND PROCEDURA ARBITRALĂ …………………………………………… 141
I. Sesizarea Curţii. Constituirea şi compunerea tribunalului arbitral …………………. 141
II. Convenţia arbitrală ………………………………………………………………………………… 143
Secţiunea 1. Validitatea şi eficacitatea limitată a convenţiei arbitrale …………………… 143
Secţiunea 2. Extinderea/aderarea la Convenţia arbitrală ……………………………………… 151
III. Jurisprudenţa Curţii de Arbitraj privind procedura arbitrajului …………………… 167
Secţiunea 1. Convenţia arbitrală ………………………………………………………………………. 167
Secţiunea 2. Extinderea/aderarea în convenţia arbitrală ……………………………………… 171
Secţiunea 3. Lipsa convenţiei arbitrale …………………………………………………………….. 186
Secţiunea 4. Convenţia arbitrală „imperfectă” …………………………………………………… 188
Secţiunea 5. Convenţia arbitrală „implicită” ……………………………………………………… 193
Secţiunea 6. Convenţia arbitrală „incompletă” ………………………………………………….. 194
CAPITOLUL II. TAXELE ARBITRALE. SESIZAREA CURŢII
DE ARBITRAJ ………………………………………………………………………………………………… 197
A. Taxele arbitrale …………………………………………………………………………………….. 197
1. Respingerea acţiunii ca „insuficient taxată” ………………………………………………. 197
2. Anularea cererii de arbitraj ca insuficient taxată. Cereri indivizibile …………….. 198
6 Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată 2004-2014
3. Anularea cererii reconvenţionale pentru neplata taxei arbitrale ……………………. 198
4. Plata tardivă a taxei arbitrale. Efecte ………………………………………………………… 198
B. Sesizarea Curţii de Arbitraj …………………………………………………………………….. 199
1. Declinarea competenţei de către instanţele judecătoreşti în favoarea Curţii
de Arbitraj – sesizare legală ………………………………………………………………………… 199
2. Casarea cu trimitere de ÎCCJ, la Curtea de Arbitraj ……………………………………. 201
3. Casarea, în parte, cu trimitere – în acţiunea în anulare ………………………………… 202
4. Acţiune în anulare. Casare cu trimitere spre rejudecare la Curtea de Arbitraj…. 202
CAPITOLUL III. NECOMPETENŢA ARBITRAJULUI ……………………………………… 204
1. Necompetenţa Curţii de Arbitraj ……………………………………………………………… 202
2. Contract FIDIC-PHARE cu jurisdicţie ICC Paris. Necompetenţa generală a
Curţii. Respingerea acţiunii pentru necompetenţă ………………………………………….. 205
3. Contract de antrepriză în construcţii de drumuri cu fonduri UE (2008) –
achiziţie publică. Necompetenţa Curţii de arbitraj. Închiderea procedurii
arbitrale (?!) (soluţie izolată – în raport de jurisprudenţa Curţii – „declinare”,
„trimitere” etc.). ………………………………………………………………………………………… 207
4. Contract de achiziţie publică. Convenţie arbitrală „inoperantă” în raport de
art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. Necompetenţa
Curţii ……………………………………………………………………………………………………….. 208
5. Necompetenţa Curţii. Contract administrativ de achiziţie publică. ……………….. 208
6. Hotărâri ale Bursei Române de Mărfuri …………………………………………………….. 211
7. Prorogarea de competenţă, în lipsa convenţiei arbitrale ………………………………. 213
8. Hotărâre AGA. Acţiune în anulare. Declinarea competenţei ………………………… 214
9. Declinarea competenţei la instanţa de trimitere ………………………………………….. 215
10. Contract de concesiune. Convenţie arbitrală ineficace ………………………………. 216
CAPITOLUL IV. EXCEPŢIILE DE PROCEDURĂ ŞI DE FOND ………………………… 218
A. Excepţiile şi incidentele de procedură ……………………………………………………… 218
1. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii …………………………………………………………….. 218
2. Constituirea Tribunalului Arbitral şi compunerea acestuia. Efectele RPA ……… 218
3. Pârâta în insolvenţă. Suspendarea ambelor cereri, principală şi
reconvenţională …………………………………………………………………………………………. 220
4. Dizolvarea şi lichidarea pârâtei. Efecte în procedura arbitrală ……………………… 221
5. Caducitatea arbitrajului. Caracteristici legale şi din RPA. Mod de aplicare ……. 222
6. Nelegala constituire a tribunalului arbitral ………………………………………………… 225
7. Procedura arbitrală aflată în faza dezbaterii în fond. Invocarea excepţiei de
neconstituţionalitate …………………………………………………………………………………… 231
B. Excepţiile de fond …………………………………………………………………………………. 233
1. Lipsa calităţii procesuale ………………………………………………………………………… 233
2. Autoritatea de lucru judecat …………………………………………………………………….. 237
3. Prescripţia dreptului la acţiune …………………………………………………………………. 240
CAPITOLUL V. FAZELE PROCEDURII ARBITRALE ……………………………………… 244
1. Prima zi de înfăţişare (art. 56 RPA) ………………………………………………………….. 244
2. Cererea reconvenţională a Sucursalei ……………………………………………………….. 245
Cumpara de pe www.ujmag.ro
Cuprins 7
3. Cereri accesorii …………………………………………………………………………………….. 245
4. Probele ………………………………………………………………………………………………… 246
5. Reluarea procedurii arbitrale……………………………………………………………………. 246
CAPITOLUL VI. SOLUŢIILE TRIBUNALULUI ARBITRAL …………………………….. 248
1. Îndreptarea şi completarea dispozitivului sentinţei arbitrale ………………………… 248
2. Cheltuielile de judecată. Onorariu de avocat disproporţionat ……………………….. 252
3. Renunţarea la judecată. Retragerea acţiunii arbitrale …………………………………… 253
TITLUL II. OBLIGAŢIILE CIVILE ŞI COMERCIALE
Secţiunea 1. Proba contractului de antrepriză – FIDIC. Actele adiţionale
şi corespondenţa părţilor ………………………………………………………………………………… 260
Secţiunea 2. Excepţia de neexecutare ………………………………………………………………. 262
Secţiunea 3. Daune morale contractuale …………………………………………………………… 266
Secţiunea 4. Clauza penală ……………………………………………………………………………… 270
Secţiunea 5. Rezoluţiunea/rezilierea contractului – Impreviziunea ………………………. 274
1. Teoria impreviziunii. Regimul juridic al impreviziunii. Cadrul general ………… 278
2. Tipuri de clauze de impreviziune ……………………………………………………………… 282
3. Efectele impreviziunii. Distincţia de forţă majoră şi de leziune ……………………. 283
4. Condiţiile şi efectele impreviziunii …………………………………………………………… 285
5. Succinte comentarii asupra procedurii privind impreviziunea conform
Noului Cod civil ………………………………………………………………………………………… 286
6. Jurisprudenţa arbitrală a ICC Paris în materia impreviziunii ………………………… 288
7. Unele concluzii ……………………………………………………………………………………… 294
Secţiunea 6. Pactul comisoriu de grad IV …………………………………………………………. 304
Secţiunea 7. Nulitate/Anulare contract ……………………………………………………………… 315
Secţiunea 8. Acţiunea redhibitorie …………………………………………………………………… 318
TITLUL III. CONTRACTELE CIVILE ŞI COMERCIALE
1. Contract de agenţie, reglementat de Legea nr. 509/2002 ……………………………… 320
2. Asocierea în participaţiune …………………………………………………………………….. 320
3. Contract de asigurare ……………………………………………………………………………… 330
4. Contract de antrepriză pentru lucrări/servicii în construcţii civile
şi industriale …………………………………………………………………………………………….. 331
5. Contractul de antrepriză tip FIDIC ………………………………………………………….. 341
6. Contract de concesiune ………………………………………………………………………….. 353
7. Contract de închiriere comercială ……………………………………………………………. 355
8. Contract de leasing ………………………………………………………………………………… 362
9. Contract de fidejusiune ………………………………………………………………………….. 363
10. Contract de transport internaţional …………………………………………………………. 366
11. Contract de expediţie internaţională. ……………………………………………………… 367
12. Infrastructura feroviară ………………………………………………………………………… 368
13. Contract de prestări servicii şi de consultanţă ………………………………………….. 369
14. Contractul de vânzare-cumpărare ………………………………………………………….. 374
8 Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată 2004-2014
15. Contract de credit bancar ……………………………………………………………………… 386
16. Contract de mandat comercial ………………………………………………………………. 388
17. Contract de executare silită …………………………………………………………………… 389
18. Contract de lichidare ……………………………………………………………………………. 390
19. Contract internaţional de reparaţii la o navă maritimă ………………………………. 391
20. Contract de export de produse. Metodologie pe bază de comision ……………… 392
21. Contract internaţional de împrumut comercial ………………………………………… 393
22. Contract de mentenanţă ………………………………………………………………………… 393
23. Contract comercial de Lohn ………………………………………………………………….. 395
24. Contract de franciză …………………………………………………………………………….. 395
25. Contract de distribuţie ………………………………………………………………………….. 396
26. Contract de cesiune de marcă ……………………………………………………………….. 397
27. Contract de cesiune de creanţă ………………………………………………………………. 401
28. Contract de novaţie ……………………………………………………………………………… 401
29. Contracte (convenţii) de contragarantare ………………………………………………… 403
30. Contracte de achiziţie publică în procedura BRM ……………………………………. 405
TITLUL IV. CONTROLUL JUDECĂTORESC AL HOTĂRÂRILOR ARBITRALE
CAPITOLUL I. COMPETENŢA ARBITRAJULUI. ACŢIUNEA
ÎN ANULARE …………………………………………………………………………………………………. 407
1. Clauză compromisorie validă. Competenţă de judecată ………………………………. 407
2. Acţiunea în anulare a sentinţei arbitrale. Competenţa teritorială …………………… 408
3. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anularea acesteia. Instanţa competentă.
Compunerea completului de judecată …………………………………………………………… 408
4. Acţiunea în anulare arbitrală. Element de extraneitate. Convenţie arbitrală.
Validitate. Efecte asupra competenţei. Verificarea propriei competenţe …………… 408
5. Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale. Clauza compromisorie.
Competenţa arbitrajului ……………………………………………………………………………… 411
6. Convenţia arbitrală. Competenţa de soluţionare a litigiului …………………………. 411
7. Caracterul relativ al necompetenţei instanţei judecătoreşti în cazul
convenţiei arbitrale ……………………………………………………………………………………. 413
8. Acţiune promovată de o cameră de comerţ împotriva unei autorităţi publice
locale. Natură juridică. Competenţă materială ……………………………………………….. 413
9. Hotărâre arbitrală. Învestire cu formulă executorie. Competenţă teritorială.
Conflict negativ de competenţă …………………………………………………………………… 415
10. Excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Arbitral …………………………. 416
11. Validitatea clauzei compromisorii. Acţiunea în anularea hotărârii
arbitrale. Instanţa competentă ……………………………………………………………………… 418
12. Contract de concesiune de terenuri agricole proprietate de stat (2002).
Convenţie arbitrală. Legea nr. 554/2004 – contract administrativ. Caducitatea
clauzei compromisorii. Competenţa exclusivă a instanţei de contencios
administrativ (în acelaşi sens şi decizia nr. 991 din 1 iunie 2011 a aceleiaşi
instanţe – nepublicată). ………………………………………………………………………………. 421
13. Contract FIDIC de antrepriză pentru lucrări de construcţii publice (1990).
Încetare prin acordul părţilor, pentru nefinanţare. Rest de preţ neachitat şi
daune-interese …………………………………………………………………………………………… 421
CAPITOUL II. EXCEPŢII DE PROCEDURĂ …………………………………………………….. 431
1. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Motive. Lipsa concilierii prevăzute
de art. 7201 C. pr. civ. Efecte ………………………………………………………………………. 431
2. Inadmisibilitatea acţiunii în anulare împotriva unei încheieri interlocutorii
pronunţată de un tribunal arbitral …………………………………………………………………. 433
3a. Hotărâre arbitrală. Autoritate de lucru judecat. Existenţa autorităţii de
lucru judecat între o hotărâre pronunţată de o instanţă de drept comun şi o
hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral …………………………………………………….. 435
3b. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Invocarea autorităţii de lucru
judecat a celor statuate prin încheierea pronunţată în temeiul O.U.G. nr. 119/2007
cu privire la competenţa de atribuţiune. Consecinţe ……………………………………….. 437
4. Hotărâre arbitrală de declinare a competenţei în favoarea instanţei
judecătoreşti. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate ………………………………………….. 441
5. Arbitraj. Invocarea excepţiei nulităţii hotărârii AGA. Inadmisibilitate, în
limitele art. 364 din Codul de procedură civilă ………………………………………………. 443
6. Tribunalul Arbitral. Desfiinţarea hotărârii arbitrale. Motive. Caducitate.
Lipsa unor menţiuni …………………………………………………………………………………… 447
7. Convenţie arbitrală neoperantă (caducă). Incidenţa prevederilor art. 342 din
Codul de procedură civilă. Consecinţe …………………………………………………………. 448
8. Arbitraj. Numirea arbitrilor potrivit voinţei părţilor. Modificarea regulilor
de procedură arbitrală după data încheierii clauzei compromisorii. Consecinţe …. 450
9. Contract FIDIC. Rezoluţiune convenţională. Efecte …………………………………… 455
CAPITOLUL III. LIMITELE CONTROLULUI JUDECĂTORESC
AL HOTĂRÂRILOR ARBITRALE …………………………………………………………………… 457
1. Exercitarea controlului judecătoresc asupra hotărârii arbitrale conform
art. 364 C. pr. civ. Limite ……………………………………………………………………………. 457
2. Admisibilitatea unei acţiuni în anulare a unei hotărâri arbitrale ……………………. 458
3. Contract de prestări servicii. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Motive.
Nerespectarea clauzelor contractuale ……………………………………………………………. 460
4. Hotărâre arbitrală. Exercitarea controlului judecătoresc în limitele art. 364
C. pr. civ. …………………………………………………………………………………………………. 461
5. Arbitraj în echitate. Nemotivarea hotărârii arbitrale. Acţiune în anulare.
Condiţii de admisibilitate ……………………………………………………………………………. 463
6 . Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura prevederilor art. 969
C. civ. din perspectiva dispoziţiilor art. 364 lit. i) C. pr. civ. ……………………………. 466
7. Acţiune în anulare întemeiată pe art. 364 lit. i) C. pr. civ. Invocarea unor
norme legale cu caracter dispozitiv. Consecinţe …………………………………………….. 474
8. Admisibilitatea acţiunii în anulare. Natura juridică …………………………………….. 478
9. Acţiune în anulare. Validitatea şi eficacitatea clauzei compromisorii după
încetarea contractului principal ……………………………………………………………………. 478
10. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Limitele controlului
judecătoresc din perspectiva prevederilor art. 364 lit. i) C. pr. civ. …………………… 479
11. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Invocarea dispoziţiilor
art. 364 lit. f) C. pr. civ. Condiţii de admisibilitate din perspectiva
prevederilor art. 225 C. pr. civ. ……………………………………………………………………. 483
10 Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată 2004-2014
CAPITOLUL IV. CERERILE ULTERIOARE PRONUNŢĂRII SENTINŢEI
ARBITRALE …………………………………………………………………………………………………… 491
1. Hotărâre arbitrală. Eroare materială. Cerere de îndreptare a erorii materiale
cuprinsă în hotărârea pronunţată în acţiunea în anulare. Condiţii şi efecte ………… 491
2. Acţiune arbitrală. Încheiere de repunere pe rol a cauzei. Acţiune în anulare.
Inadmisibilitate …………………………………………………………………………………………. 493
3. Arbitraj cu elemente de extraneitate. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale.
Renunţare la calea de atac. Dispoziţii legale aplicabile …………………………………… 493
4. Hotărâre arbitrală. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 7 C. pr. civ.
Admisibilitate……………………………………………………………………………………………. 497
5. Cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri arbitrale.
Inadmisibilitate …………………………………………………………………………………………. 498
CAPITOLUL V. ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL ………………………………………….. 503
A. Acţiunea în anulare a hotărârilor unor instanţe arbitrale internaţionale …………. 503
1. Decizie a Comisiei Administrative pronunţate de Centrul de Mediere şi
Arbitraj al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Necompetenţa
instanţelor de a se pronunţa asupra anulării deciziei ……………………………………….. 503
2. Regulile de Arbitraj GAFTA. Clauză atributivă de competenţă. Consecinţe ….. 507
3. Arbitrajul GAFTA. Regulamentul nr. 44/2001 al UE. ………………………………… 511
4. Competenţă materială. Clauză atributivă de competenţă. Condiţii de
validitate din perspectiva Regulamentului CE nr. 44/2001 ……………………………… 514
5. Raport juridic cu element de extraneitate. Norme conflictuale.
Determinarea legii aplicabile ………………………………………………………………………. 525
B. Exequatur al sentinţelor arbitrale străine …………………………………………………… 531
1. Litigiu comercial cu element de extraneitate. Arbitraj comercial
internaţional. Recunoaşterea hotărârii arbitrale străine. Ordinea publică de
drept internaţional privat …………………………………………………………………………….. 531
2. Cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârii pronunţate în
etapa prealabilă arbitrajului. Condiţii de admisibilitate …………………………………… 538
3. Hotărâre arbitrală străină (CCI-Zürich, Elveţia). Recunoaşterea şi
încuviinţarea executării ei în România. Ordinea publică de drept internaţional
privat român şi ordinea publică a drepturilor fundamentale (Decizia nr. 1834
din 16 mai 2007 a ÎCCJ). Valoarea probatorie a unor opinii legale ştiinţifice ……. 542
4. Recursul este fondat, potrivit considerentelor ce vor fi arătate în continuare. …. 545
TITLUL V. DOCUMENTAR: INSTITUŢII INTERNAŢIONALE DE ARBITRAJ
CAPITOLUL I. CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL DE
PE LÂNGĂ CCIR …………………………………………………………………………………………….. 549
1. Regulile de procedură arbitrală ……………………………………………………………….. 549
2. Normele privind taxele arbitrale ……………………………………………………………… 571
3. Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional …………….. 576
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului,
Grefei şi Arhivei Curţii ………………………………………………………………………………. 580
CAPITOLUL II. CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE ARBITRAJ – ICC PARIS …….. 588
1. ICC Rules of Arbitration …………………………………………………………………………. 588
2. Appendix I: Statutes of the International Court of Arbitration ………………………… 604
3. Appendix II: Intera; Rules of the International Court of Arbitration ………………… 605
4. Appendix III: Arbitration Costs and Fees ……………………………………………………… 608
5. Appendix IV: Case Management Techiques …………………………………………………. 612
6. Appendix V: Emergency Arbitrator Rules …………………………………………………….. 613
CAPITOLUL III. CURTEA PERMANENTĂ DE ARBITRAJ DE LA HAGA –
CPA ………………………………………………………………………………………………………………… 617
1. Regulamentul de Arbitraj (CPA) ……………………………………………………………… 617
2. Anexe …………………………………………………………………………………………………… 621
3. Clauze tip ……………………………………………………………………………………………… 641
4. Onorarii şi tarife …………………………………………………………………………………….. 641
CAPITOLUL IV. CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE ARBITRAJ DE LA
LONDRA – LCIA …………………………………………………………………………………………….. 643
1. Regulile de Arbitraj LCIA – 1.X.2014 ………………………………………………………. 643
2. Annex to the LCIA Rules ……………………………………………………………………….. 644
3. Costurile arbitrale ………………………………………………………………………………….. 671
CAPITOLUL V. CENTRUL INTERNAŢIONAL DE ARBITRAJ DE LA VIENA
– VIAC …………………………………………………………………………………………………………….. 673
1. Rules of Arbitration ……………………………………………………………………………….. 673
2. Annex …………………………………………………………………………………………………… 674
3. Schedule of Fees ……………………………………………………………………………………. 691
CAPITOLUL VI. CONVENŢIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI
EXECUTAREA SENTINŢELOR ARBITRALE STRĂINE, NEW YORK,
10.VI.1958 ……………………………………………………………………………………………………….. 693
CAPITOLUL VII. STUDIU DE COSTURI ARBITRALE COMPARATIVE LA
10 INSTITUŢII INTERNAŢIONALE DE ARBITRAJ – GLOBAL
ARBITRATION REVIEW – GAR – 2013 ……………………………………………………………. 698

Posted in Bibliografia arbitrajului.