Skip to content


Decizia nr.181 din 6 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.360 din Codul de procedură civilă

Decizia nrr.181 din 6 martie 2007  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.360 din Codul de procedură civilă

 Publicată în Monitorul Oficial nr.291 din 03.05.2007

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.360 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Mittal Steel Galaţi” – S.A. din Galaţi în Dosarul nr.42/2005 al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr.42/2005, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.360 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială “Mittal Steel” Galaţi – S.A. în cadrul unui litigiu arbitral având ca obiect soluţionarea unei cereri de arbitraj introduse de Societatea Comercială “Continvest” – S.R.L. din Brăila pentru obligarea autorului excepţiei la plata unor despăgubiri civile.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile criticate permit tribunalelor arbitrale să înfăptuiască justiţia fără ca acestea să fie instanţe judecătoreşti şi fără să fie stabilite prin lege, ci numai prin convenţia părţilor. Chiar dacă împotriva hotărârii arbitrale se poate exercita acţiune în anulare la instanţele judecătoreşti, aceasta nu înlătură neconstituţionalitatea textului criticat, întrucât acţiunea în anulare se poate exercita numai pentru motivele expres şi limitativ prevăzute, motive care nu se referă la aspectele de fond.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile art.360 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale, având în vedere, pe de-o parte, caracterul contractual al jurisdicţiei arbitrajului comercial, determinat de manifestarea expresă a voinţei părţilor, iar pe de altă parte, faptul că însăşi Constituţia face trimitere la arbitrajul comercial în prevederile art.146 lit.d).

Potrivit dispoziţiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, nu se încalcă regula constituţională potrivit căreia justiţia se înfăptuieşte în numele legii, întrucât alegerea procedurii arbitrale aparţine părţilor, judecata se înfăptuieşte numai prin procedurile stabilite de lege, iar împotriva hotărârii arbitrale părţile pot introduce acţiune în anulare la instanţele judecătoreşti.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.360 din Codul de procedură civilă, având următorul conţinut: “Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile, ţinând seama când este cazul şi de uzanţele comerciale.

Pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în echitate.”

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art.16 alin.(1) şi (2) privind egalitatea în faţa legii, ale art.21 referitoare la accesul liber la justiţie, ale art.124 alin.(2) privind imparţialitatea justiţiei şi ale art.125 privind statutul judecătorilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Convenţia arbitrală se încheie de către părţi fie sub forma unei clauze compromisorii înscrise în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis, şi, prin urmare, părţile au libertatea de a alege modalitatea de soluţionare a litigiului. Litigiul dedus instanţei de arbitraj comercial se finalizează printr-o hotărâre arbitrală, care, potrivit art.364 din Codul de procedură civilă, poate fi desfiinţată numai printr-o acţiune în anulare soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente. Ca atare, dispoziţiile legale care reglementează arbitrajul nu contravin prevederilor constituţionale ale art.21 referitoare la accesul liber la justiţie.

Cu privire la susţinerea potrivit căreia dispoziţiile legale criticate permit tribunalelor arbitrale să înfăptuiască justiţia fără ca acestea să fie instanţe judecătoreşti şi fără să fie stabilite prin lege, ci numai prin convenţia părţilor, Curtea constată că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât însăşi Legea fundamentală, în art.146 lit.d), recunoaşte existenţa instanţelor de arbitraj comercial, precizând că excepţiile de neconstituţionalitate pot fi ridicate şi în faţa acestor instanţe, pe lângă cele judecătoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.360 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Mittal Steel Galaţi” – S.A. din Galaţi în Dosarul nr.42/2005 al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2007.

Posted in Curtea Constitutionala, Jurisprudenta.


No Responses (yet)

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.