Skip to content


Decizia nr.1373 din 27 octombrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, art.363 alin.3, art.368 şi art.720 ind.8 din Codul de procedură civilă

Decizia nr.1.373 din 27 octombrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă

Publicată în Monitorul Oficial nr.893 din 21.12.2009

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Compania de Transport Feroviar Regional” – S.R.L. din Craiova în Dosarul nr.7.697/63/2008 al Tribunalului Dolj – Secţia comercială.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă ca fiind inadmisibilă, apreciind că aceasta nu respectă condiţiile prevăzute de lege referitoare la motivare. în ceea ce priveşte critica referitoare la prevederile art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, concluziile sunt de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, invocându-se jurisprudenţa constantă a Curţii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 30 aprilie 2009, pronunţată în Dosarul nr.7.697/63/2008, Tribunalul Dolj – Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Compania de Transport Feroviar Regional” – S.R.L. din Craiova.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul consideră că art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 este neconstituţional, întrucât cererea de deschidere a procedurii insolvenţei are la bază un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre arbitrală, împotriva căreia s-a formulat acţiune în anulare ce vizează temeinicia şi legalitatea titlului. Astfel, prin textul de lege menţionat se încalcă dreptul la apărare, prevăzut de art.24 din Constituţie, şi dreptul la un proces echitabil, garantatele art.21 din Constituţie. Autorul arată, de asemenea, că prin posibilitatea de declarare a insolvenţei, în condiţiile art.3 pct.6 din lege, este încălcat şi dreptul de proprietate al societăţii comerciale, şi se creează discriminări şi privilegii, oferind posibilitatea unor persoane să îşi exercite în mod abuziv dreptul în dauna principiilor de egalitate şi echitate consacrate de Constituţie.

Tribunalul Dolj – Secţia comercială apreciază excepţia ca fiind neîntemeiată. împrejurarea că un creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva unui debitor, de mai mult de 30 de zile, poate cere deschiderea procedurii insolvenţei nu aduce atingere drepturilor constituţionale ale debitorului referitoare la egalitatea în drepturi, accesul la justiţie, dreptul la apărare şi dreptul de proprietate privată.

În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia este neîntemeiată. Insolvenţa fiind, potrivit art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, creditorul este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei dacă creanţa sa este mai veche de 30 de zile.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 21 aprilie 2006, precum şi prevederile art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul conţinut:

– Art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006: “În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: […]

6. prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile”;

– Art.363 alin.3: “Hotărârea arbitrată comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive,”;

– Art.368: “Hotărârea arbitrată învestită cu formulă executorie constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.”;

– Art.7208“Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea,”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art.16 alin.(1), art.21, art.24 şi art.44.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională constată că acestea nu pot face obiectul controlului de constituţionalitate, deoarece autorul excepţiei le critică fără a indica textul constituţional pe care acestea îl încalcă. Prin urmare, excepţia nu este motivată, nefiind respectate dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”.

În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii acestor dispoziţii, constatând netemeinicia criticilor formulate, prin Decizia nr.1.138 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 15 ianuarie 2008.

Cu acel prilej, Curtea a reţinut că dispoziţiile art.3 pct.1 lit.a) din Legea nr.85/2006 instituie o prezumţie de insolvenţa pentru comerciantul debitor care nu stinge o datorie exigibilă după 30 de zile de la scadenţă, însă instituirea acestei prezumţii, cu consecinţa răsturnării probei în sarcina debitorului, este justificată de necesitatea asigurării celerităţii în desfăşurarea procedurii insolvenţei, principiu recunoscut pentru desfăşurarea raporturilor de drept comercial, precum şi de nevoia de a se evita obligaţia creditorului de a dovedi starea de insolvenţa, fapt ce ar fi imposibil în condiţiile în care acesta nu are acces la documentele debitorului şi la datele privind disponibilităţile băneşti ale acestuia.

Totodată, Curtea a reţinut că, potrivit art.126 alin.(2) din Constituţie, legiuitorul se bucură de atributul exclusiv de a stabili normele privind procedura de judecată, putând institui prevederi speciale în vederea reglementării unor situaţii deosebite. O situaţie deosebită o reprezintă şi starea de insolvenţa, cauzată de culpa debitorului constând în neplata unei creanţe certe, lichide şi exigibile, având un anumit cuantum, într-un termen de 30 de zile şi care, sub imperiul celerităţii specifice soluţionării raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelaşi timp valorificarea cu eficienţă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanţelor creditorilor.

Acest mod de reglementare este în deplin acord cu principiul constituţional al egalităţii în drepturi, care, după cum s-a statuat în numeroase rânduri în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii juridice diferite pentru situaţii diferite.

Soluţia adoptată în decizia anterioară, ca şi considerentele pe care aceasta se întemeiază îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă, întrucât nu au apărut elemente noi care să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul ari 146 lit.d) şi art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.363 alin.3, art.368 şi art.7208 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Compania de Transport Feroviar Regional” – S.R.L. din Craiova în Dosarul nr.7.697/63/2008 al Tribunalului Dolj – Secţia comercială.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 octombrie 2009.

Posted in Curtea Constitutionala, Jurisprudenta.


No Responses (yet)

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.