Skip to content


Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj (CNAS) – HG nr. 650/2014

Hotararea Guvernului nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj

M.Of. nr. 589 din 6.8.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Selectează documentul

Art. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Selectează documentul

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 66/14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2008.

 

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj

Selectează documentul

Art. 1.

(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, împreună cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, în temeiul art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prezentului regulament, organizează Comisia centrală de arbitraj.

(2) Comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare comisia, funcţionează pe lângă CNAS, nu are personalitate juridică, fiind independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şi este organizată şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Sediul comisiei este în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Selectează documentul

Art. 2.

(1) Comisia are ca scop organizarea soluţionării prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, la solicitarea uneia dintre părţi.

(2) Principala atribuţie a comisiei constă în organizarea şi soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, în baza convenţiei părţilor.

(3) Comisia are şi următoarele atribuţii:

a) la cererea părţilor, asigură organizarea arbitrajului;

b) dezbate în cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite în practica arbitrală, precum şi problematica generală a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, CNAS, CMR, CMDR şi CFR pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

d) ţine evidenţa practicii arbitrale;

e) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Selectează documentul

Art. 3.

(1) Comisia este formată din 6 arbitri: 3 arbitri sunt numiţi de CNAS şi câte un arbitru este numit de către CMR, CMDR şi CFR.

(2) Preşedintele comisiei este desemnat în condiţiile art. 298 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preşedintele comisiei asigură conducerea curentă a şedinţelor comisiei şi exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiului arbitraj, prevăzute în prezentul regulament.

Selectează documentul

Art. 4.

(1) Poate fi numit arbitru de către CNAS, CMR, CMDR şi CFR orice persoană fizică de cetăţenie română, cu domiciliul în România, care cunoaşte limba română, are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor sale şi se bucură de o bună reputaţie.

(2) În aceleaşi condiţii, pentru fiecare arbitru va fi numit câte un membru supleant.

(3) Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor, nu sunt reprezentanţii părţilor şi sunt datori să asigure respectarea drepturilor părţilor referitoare la soluţionarea litigiilor civile în ceea ce priveşte dreptul la apărare, egalitatea de tratament, contradictorialitatea şi buna-credinţă.

(4) CNAS, CMR, CMDR şi CFR sau oricare altă persoană juridică ori persoană fizică nu are dreptul să intervină ori să influenţeze în vreun mod activitatea comisiei privind luarea hotărârilor.

(5) În orice stadiu al litigiului comisia încearcă soluţionarea litigiului pe baza înţelegerii părţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză.

Selectează documentul

Art. 5.

(1) Pe lângă comisie funcţionează un secretariat tehnic. Înfiinţarea şi componenţa secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.

(2) CNAS va asigura secretariatul comisiei din cadrul personalului propriu.

Selectează documentul

Art. 6.

Comisia şi secretariatul tehnic au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului.

Selectează documentul

Art. 7.

(1) CNAS suportă cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, precum şi indemnizaţia aferentă arbitrului de şedinţă în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. Membrii secretariatului tehnic beneficiază de indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia preşedintelui CNAS.

(2) Cheltuielile reprezentând indemnizaţiile acordate conform alin. (1) se suportă din sumele alocate pentru administrarea Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate.

Selectează documentul

Art. 8.

CNAS asigură spaţiul şi condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii comisiei.

ANEXA

Posted in Reglementari, Romania.